1. Bendrosios nuostatos

1.1 Šios internetinės parduotuvės naudojimosi taisyklės (toliau – „Taisyklės“), yra juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato Pirkėjo (toliau - „Pirkėjas“) ir Pardavėjo www.decoidejos.lt, (toliau - „Pardavėjas“) tarpusavio teises, pareigas bei atsakomybę Pirkėjui įsigyjant prekes ir (arba) paslaugas Pardavėjo internetinėje parduotuvėje www.decoidejos.lt (toliau – „Parduotuvė“).

1.2 Taisyklės yra taikomos, kai Pirkėjas bet kokiu būdu ar forma naudojasi Parduotuve: pateikia asmeninius ar kitokius duomenis, vykdo Parduotuvės siūlomų prekių užsakymą bei šių prekių apmokėjimą, skaito Parduotuvėje pateiktą informaciją ar kitaip naudojasi internetine parduotuve (toliau viskas bendrai - „Paslaugos“).

1.3 Pirkėjui nesuteikiama galimybė pateikti prekių užsakymo Parduotuvėje, jeigu Pirkėjas nėra susipažinęs su Taisyklėmis. Visais atvejais laikoma, kad Pirkėjas yra susipažinęs su Taisyklėmis ir joms pritaria, jeigu prieš užsakydamas prekes, jis patvirtina savo pritarimą Taisyklėms pažymėdamas varnelę prie teiginio „Patvirtinu, kad susipažinau ir sutinku su taisyklėmis“. Tais atvejais, kai Pirkėjas iš dalies ar visiškai nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, Pirkėjas neturi teisės naudotis jokiomis www.decoidejos.lt Paslaugomis. Priešingu atveju laikoma, kad Pirkėjas susipažino ir besąlygiškai sutiko su visomis Taisyklėmis.

1.4 Parduotuvė atleidžiama nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, kad Pirkėjas, neatsižvelgdamas į jam teikiamas rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su Parduotuvės Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

1.5 Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu Taisykles pakeisti. Pirkėjui taikomos tos Taisyklės, kurios galioja užsakymo pateikimo momentu.

1.6 Elektroninėje parduotuvėje www.decoidejos.lt turi teisę pirkti:

1.6.1 Fiziniai asmenys, vyresni nei 18 metų amžiaus, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka bei įgalioti jų atstovai. Jaunesni nei 18 metų fiziniai asmenys prekes www.decoidejos.lt gali pirkti tik su tėvų ar globėjų sutikimu;

1.6.2 Juridiniai asmenys bei įgalioti jų atstovai.

 

2. Privatumo politika

2.1 Vykdydamas užsakymą Pirkėjas privalo pateikti asmeninus savo duomenis, kurie reikalingi Pirkėjo užsakymo įvykdymui: Pirkėjo vardas ir pavardė, adresas, kuriuo bus pristatomos prekės, elektroninis paštas, kuriuo bus siunčiami informaciniai pranešimai apie užsakymo būklę, Pirkėjo telefono numeris, prekių pristatymo, apmokėjimo būdai bei kita Pardavėjo Paslaugos įvykdymui reikalinga informacija.

2.2 Bet kokia informacija, kuri yra susijusi su asmens duomenimis ir kuri yra patiekiama Pirkėjo, norint įvykdyti užsakymą, laikoma slapta ir neviešinama. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti tokios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius paslaugas susijusias su prekių užsakymu, apmokėjimu ir pristatymu, ar kitas, su Pirkėjo užsakymo pateikimu ar įvykdymu susijusias paslaugas. Bet kokios kitos asmeninės Pirkėjo informacijos atskleidimo tretiesiems asmenims išimtys visais atvejais derinamos su Pirkėju. Visais kitais atvejais tretiesiems asmenims bet kokie Pirkėjo asmeniniai duomenys gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktuose numatytais atvejais.

2.3 Pirkėjas, užsiregistruodamas www.decoidejos.lt ir užsisakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti savo prisijungimo duomenų, o pasinaudojęs Parduotuvės Paslaugomis Pirkėjas privalo atsijungti nuo www.decoidejos.lt sistemos. Tuo pačiu Pirkėjas patvirtina, jog jis yra pilnametis ir turi teisę užsakyti prekes Parduotuvėje. Tuo atveju, jeigu Pirkėjas atskleidžia savo prisijungimo duomenis tretiesiems asmenims arba, pasinaudojęs Parduotuvės Paslaugomis, neatsijungė nuo www.decoidejos.lt sistemos, Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios su tuo susijusios atsakomybės.

2.4 Registruodamasis www.decoidejos.lt Pirkėjas patvirtina, kad suteikia Pardavejui teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti ir tvarkyti bet kokiu Lietuvos Respublikos teisės aktų neuždraustu būdu visus ir bet kuriuos asmens duomenis, kuriuos Pirkėjas tiesiogiai ar netiesiogiai pateikia Pardavėjui lankydamasis www.decoidejos.lt ir naudodamasis Paslaugomis, šiose Taisyklėse nustatytomis sąlygomis ir tvarka.

2.5 Pardavėjas patvirtina, kad Pirkėjas, registruodamasis www.decoidejos.lt nesuteikia teisės jo elektroninį paštą, telefono numerį, adresą ar kitus asmeninius duomenis naudoti rinkodaros tikslais, išskyrus tuos atvejus, kai Pardavėjas pats registruodamasis pažymi, jog tokią informaciją nori gauti.

2.6 Pirkėjas, susipažindamas su Taisyklėmis, patvirtina, jog jis yra informuotas, kad naršant Parduotuvėje, jo kompiuteryje bus patalpinti failai, siunčiami iš interneto serverio.

2.7 Pardavėjas turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo apriboti arba sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis Pardavėjo Paslaugomis. Taip pat turi teisę nutraukti Parduotuvės veiklą apie tai neinformavęs Pirkėjo.

 

3. Užsakymo patvirtinimas ir pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas

3.1 Pirkėjo užsakymas laikomas patvirtintu ir pirkimo – pardavimo sutartis Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas www.decoidejos.lt susipažinęs su Taisyklėmis, suformavęs prekių krepšelį, nurodęs savo asmeninius duomenis, pasirinkęs apmokėjimo būdą, paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“.

3.2 Kiekviena sutartis sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo saugoma www.decoidejos.lt duomenų bazėje.

 

4. Pirkėjo teisės ir pareigos

4.1 Pirkėjas, vadovaudamasis Taisyklėmis, turi teisę pirkti prekes www.decoidejos.lt.

4.2 Pirkėjas privalo priimti užsakytas prekes ir sumokėti prekių bei jų pristatymo kainą.

4.3 Pirkėjas atsako už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.

4.4 Pirkėjas privalo saugoti savo prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenis ir jų neatskleisti, užtikrinti, kad duomenys būtų žinomi tik jam pačiam ir duomenimis naudotųsi tik jis pats. Kilus įtarimui, kad prisijungimo duomenys galėjo būti sužinoti kito asmens, nedelsiant apie tai pranešti Pardavėjui. Visi veiksmai, atlikti naudojantis Pirkėjo atpažinimo kodu, laikomi atliktais Pirkėjo, ir Pirkėjas prisiima visą atsakomybę už tokių veiksmų pasekmes.

4.5 Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

4.6 Pirkėjas privalo naudotis www.decoidejos.lt pagal paskirtį, nekenkdamas jos darbui ir stabiliam veikimui.

 

5. Pardavėjo teisės ir pareigos

5.1 Jei Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, Pardavėjas turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo panaikinti Pirkėjo registraciją, apriboti arba sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis Pardavėjo Paslaugomis.

5.2 Pardavėjas turi teisę laikinai arba neterminuotai nutraukti www.decoidejos.lt veiklą apie tai neinformavęs Pirkėjo.

5.3 Pardavėjas privalo sudaryti sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

5.4 Pardavėjas privalo pristatyti Pirkėjui jo užsakytas prekes užsakyme Pirkėjo nurodytu adresu.

5.5 Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui pristatyti užsakytos prekės, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą arba neturint prekės analogo, grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 7 darbo dienas. Šiuo atveju Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių nepristatymą.

5.6 Pardavėjas privalo saugoti Pirkėjo pateiktus duomenis ir naudoti juos tik prekių pardavimo ir pristatymo tikslais, nepažeidžiant LR teisės aktų numatytų reikalavimų asmens duomenų apsaugai.

5.7 Jei Pardavėjo internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų internetinius tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą.

 

6. Prekės ir jų kainos nustatymas

6.1 Kiekvienos prekės savybės ir kaina pateiktos prie kiekvienos prekės www.decoidejos.lt.

6.2 Kainos www.decoidejos.lt ir užsakyme nurodomos EUR. Į prekės kainą yra įskaičiuotas pridėtinės vertės mokestis (PVM).

6.3 Pardavėjas nurodo, o Pirkėjas, susipažindamas su taisyklėmis, patvirtina, jog yra susipažinęs su tuo, kad prekės, nurodytos www.decoidejos.lt, savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl naudojamo vaizduoklio ypatybių.

6.4 Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo momentu keisti www.decoidejos.lt prekių pasiūlą ir kainas.

6.5 Pardavėjas įsipareigoja pateikti Pirkėjui tinkamos kokybės užsakyme nurodytą prekių kiekį. Pardavėjas neprisiima atsakomybės tais atvejais, kuomet pristatytų prekių kiekis, nėra tikslus dėl to, kad Pirkėjas neteisingai užpildė užsakymą.

 

7. Apmokėjimo tvarka ir terminai

7.1 Pardavėjas užsakymą pradeda vykdyti tik gavęs pilną Pirkėjo apmokėjimą už Paslaugas.

7.2 Pirkėjas apmokėti už Paslaugas turi ne vėliau kaip per tris darbo dienas po užsakymo patvirtinimo ir pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo.

7.3 Pirkėjas atsiskaito už savo užsakytas prekes vienu iš Parduotuvėje nurodytų būdu:

7.3.1 Išankstiniu pavedimu banko skyriuje;

7.3.2 Išankstiniu pavedimu savarankiškai prisijungus prie Pirkėjo pasirinkto banko internetinės bankininkystės sistemos;

7.3.3 Naudojantis apmokėjimo už Paslaugas momentu Paysera.lt sistemos siūlomais atsiskaitymo būdais.

7.3.4 Paypal mokėjimo sistema

7.4 Pardavėjas įsipareigoja suteikti taisyklingą visą informaciją, būtiną visiškai atsiskaityti už Paslaugas. Tačiau Pardavėjas neprisiima jokios atsakomybės dėl bankų ar Paysera.lt sistemos nekokybiškų paslaugų ir dėl to kylančių nuostolių. Taip pat Pardavėjas neprisiima jokios atsakomybės kilusios dėl Pirkėjo padarytų klaidų formuojant ir vykdant pavedimą (pvz. neteisingo sąskaitos numerio įvedimo, neteisingai pateikto užsakymo kodo ir kt.) ir dėl to kilusių nuostolių.

 

8. Prekių pristatymas

8.1 Prekes Pirkėjo sąskaita pristato UAB „Baltic Post“ LP EXPRESS kurjerių tarnyba arba Pardavėjo atstovas AB "Lietuvos paštas".

8.2 Pirkėjas sutinka, kad išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų aplinkybių. Tokiu atveju, Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant apie tai informuoti Pirkėją bei nurodyti prekių pristatymo terminą.

8.3 Prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu per 2 - 5 darbo dienas Lietuvoje, 5-10 darbo dienas Europos Sąjungo šalyse (jei nenurodyta kitaip) nuo gauto apmokėjimo už prekes bei prekių transportavimą.

8.4 Prekės pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su transporto įmonės arba Pardavėjo atstovu patikrinti siuntos būklę ir pastebėjus siuntos pažeidimus, juos nurodyti siuntos pristatymą patvirtinančiame dokumente. Pirkėjui priėmus siuntą ir pasirašius siuntos pristatymą patvirtinantį dokumentą be pastabų, laikoma, kad perduota siunta yra be defektų.

8.5 Prekes, pristačius Pirkėjo nurodytu adresu, laikoma, kad prekės pirkėjui yra perduotos. Jei planuojamą prekių pristatymo dieną prekės nepristatomos, Pirkėjas nedelsiant, tačiau ne vėliau, kaip kitą dieną po planuotos prekių pristatymo dienos, apie tai informuoja Pardavėją. Priešingu atveju Pirkėjas praranda teisę reikšti Pardavėjui reikalavimus, susijusius su prekių pristatymu.

8.6 Klientas pastebėjęs, jog prekės neatitinka užsakyme numatytų reikalavimų, įsipareigoja nedelsiant, tačiau ne vėliau, kaip kitą dieną po prekių pristatymo dienos susisiekti su Pardavėju telefonu arba elektroniniu paštu. Pardavėjas įsipareigoja imtis visų veiksmų esamiems trūkumams pašalinti, jeigu tokie trūkumai atsirado dėl Pardavėjo ar jo vardu veikiančių trečiųjų asmenų kaltės.

 

9. Prekių grąžinimas

9.1 Prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis 2001 m. rugpjūčio 17 d. LR Ūkio ministro įsakymu Nr. 258 „Dėl daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones taisyklių patvirtinimo“ bei 2001 m. birželio 29 d. LR Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 „Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“.

9.2 Nusipirkęs netinkamos kokybės prekę, Pirkėjas turi teisę grąžinti tokią prekę Pardavėjui per 14 (keturiolika) dienų nuo jos pristatymo Pirkėjui dienos. Tokiu atveju netinkamos kokybės prekė nemokamai pakeičiama į kokybišką prekę arba Pirkėjui grąžinami sumokėti pinigai.

9.3 Prekių keitimas arba grąžinimas atliekamas gavus iš Pirkėjo prašymą, kuriame turi būti nurodoma kas grąžinama ar keičiama, užsakymo numerį bei nurodoma grąžinimo arba keitimo priežastis.

9.4 Tais atvejais, kai prekės keičiamos ir tokio keitimo metu susidaro kainų skirtumas, Pirkėjas privalo sumokėti tokį kainų skirtumą. Kainų skirtumas yra sumokamas pavedimu į nurodytą banko sąskaitą. Tais atvejais, kai Pardavėjas negali pakeisti prekės, nes neturi reikiamų prekių, Pirkėjui grąžinama sumokėta suma, neskaitant kainos už pristatymą.

9.5 Visais atvejais Pirkėjas prekes privalo grąžinti originalioje prekės ir siuntos pakuotėje. Kartu su keičiama arba grąžinama preke turi būti pridedamas pirkimą www.decoidejos.lt patvirtinantis dokumentas bei užpildyta „Prekės keitimo/grąžinimo forma“.

9.6 Už keičiamų/grąžinamų prekių sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjas. Jeigu daiktas nėra sukomplektuotas ir/ar tinkamai supakuotas, Pardavėjas nepriima grąžinamo daikto.

9.7 Pirkėjas galės pasinaudoti savo teise grąžinti prekę, jeigu prekė nebuvo naudota, išsaugotos prekės vartojamosios savybės, ji nesugadinta ir nepraradusi prekinės išvaizdos. Prekė turi būti pristatyta nepažeistoje originalioje pakuotėje. Prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimų, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę, negalima laikyti esminiais prekės išvaizdos pakeitimais.

9.8 Transportavimo ar prekės siuntimo išlaidas apmoka Pirkėjas, išskyrus atvejus, kai prekė yra grąžinama dėl netinkamos prekės kokybės ar gamybos klaidos.

9.9 Pardavėjas gavęs keičiamą ar grąžinamą prekę per 7 dienas įsipareigoja pakeisti prekę arba grąžinti už ją sumokėtus pinigus, jeigu prekė atitiko keičiamai gražinamai prekei keliamus reikalavimu, nurodytus 9.7 punkte.

 

10. Baigiamosios nuostatos

10.1 Visi nesutarimai, kilę iš ar susiję su pirkimo ir pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose, pagal Pardavėjo registruotos buveinės vietą.